ZOOART SPb 2002 otkrytka vypusennaq rukovodstvom v-ki bez soglasiq avtora